۱۳۹۷-۰۶-۲۶
حقوق شهروندی - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

حقوق شهروندی: حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری

حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی متهمان از داشتن وکیل گزینشی و رایگان در همه مرحله های فرایند کیفری از جمله سبب کاهش جنبه تفتیشی فرایند کیفری و سپری شدن دقیق و درست تر این مرحله ها می شود. به همین دلیل، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی فرا ملی از رهگذر شماری از این اسناد الزام آور و ارشادی در دو سطح جهانی و منطقه ای و سیاست گذاران جنایی ایران در پرتو مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی این حق را برای متهمان به رسمیت شناخته اند. با وجود این، حق یاد شده در دو گستره فراملی و ملی با چالش های متعددی رو به رو است. در این نوشتار، جایگاه و ساز و کار های حمایت از این حق بررسی شده است... جهت مطالعه ادامه مطلب و دانلود مقاله لطفاً بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
جرائم مواد مخدر - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان

احساس امنیت یکی از نیاز های جامعه انسانی و از مهمترین شاخص های کیفیت محیط است. امروزه در جوامع شهری پیچیده عوامل گوناگون محیطی در جریان یک تأثیر گذاری متقابل سبب بروز انواع نابسامانی ها، انحرافات و جرایم شده اند. از سوی دیگر بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی به ویژه وقوع جرایم مواد مخدر یکی از مشکلات مهم کشور در مقطع کنونی و دغدغه ای برای مسئولین قضایی و انتظامی کشور است. پژوهش حاضر کوشیده است با تمرکز بر شناسایی و تحلیل جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمان حرکتی جدید در عرصه پیشگیری محیطی از بزهکاری بردارد؛ با تشریح دیدگاه کانون های جرم خیز و اهمیت و ضرورت مطالعه آن سعی شده است کانون های عمده جرایم مرتبط با مواد مخدر شهر کرمان با استفاده از روش های اولیه آماری و روش تخمین تراکم کرنل شناسایی شوند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مرکز ثقل مواد مخدر تقریباً منطبق با بخش مرکزی شهر کرمان است و از مرکز شهر به سمت شرق و غرب متمایل است. از دلایل کالبدی مؤثر بر تراکم زیاد جرائم مواد مخدر در این مناطق می توان به فشردگی کاربری مسکونی در بخش یاد شده و کمبود بسیاری از امکانات شهری از جمله کاربری های فرهنگی، ورزشی، فضای سبز و گذران اوقات فراغت که زمینه های تفریح و فعالیت سالم و جلوگیری از ورود جمعیت نوجوان و جوان به گروه های بزهکاری را فراهم می سازد اشاره کرد... جهت مطالعه ادامه مطلب و دانلود مقاله، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۶-۱۴
حبس زدایی - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

سیطره حبس گرایی و رؤیای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعه موردی حوزه قضایی شهر کرمان)

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشور های مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبرد های سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران... جهت مطالعه ادامه مطلب، لطفا بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
وکیل نفقه کرمان - کودک کار - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

مقایسه وضعیت کودکان کارگر ایرانی و افغان در استان کرمان بر پایه چهار اصل پیمان نامه حقوق کودک (سه جامعه شناسی و دو راه حل)

جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 پیمان نامه حقوق کودک را به طور مشروط پذیرفته است؛ اما در عمل برای تحقق اصول آن اقدام چندانی صورت نداده است. در این مقاله وضعیت چند اصل پایه ای پیمان نامه مرتبط با آموزش و کار کودکان که ضامن تحقق همه اصول پیمان نامه در زمینه های اصلی (بقاء، رشد، امنیت و مشارکت) برای کودکان است مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در استان کرمان انجام شده است و از روش پیمایش با نمونه گیری گلوله برفی (پرسان پرسان) استفاده کرده است. 474 کودک کارگر (کمتر از 18 سال، 411 ایرانی و 63 افغان) در نه نقطه شهری استان کرمان، مورد مصاحبه حضوری قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده معلق شدن دست کم یک حق به طور مشترک برای هر دو گروه، کودکان کارگر ایرانی و افغان است. در حالی که برای کودکان دسته دوم، حقوق بیشتری معلق شده است. در ادامه، راه حل های مسأله در سه عرصه جامعه شناسی حرفه ای، جامعه شناسی انتقادی و جامعه شناسی مردم مدار جست و جو می شود... برای مطالعه ادامه مطلب و دانلود مقاله کامل، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
جرم - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در مجرمان با جرایم وخیم و مجرمان با جرایم عادی در زندان

پژوهش حاضر طرح واره های ناسازگار اولیه، کیفیت زندگی و احساس تنهایی را در مجرمان با جرایم عادی و مجرمان با جرایم وخیم (خشونت آمیز و جنسی) مقایسه می کند. سه گروه مشخصات فردی و سپس پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ را تکمیل کردند. تحلیل داده ها از طریق آزمون T مستقل و تجزیه و تحلیل چند متغیری انجام شد. نتایج نشان داد مجرمان با جرایم عادی و وخیم از نظر طرح واره های ناسازگار اولیه تفاوت معنی داری دارند. مجرمان جرایم وخیم نسبت به عادی از طرح واره های ناسازگار اولیه بیشتر برخوردارند. نتایج می تواند در پی ریزی مداخلات به موقع (کاهش اثرات زندان در روابط اجتماعی) از اهمیت برخوردار باشد... جهت مطالعه ادامه مطلب و دانلود مقاله، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک کنید.